Üyelik Girişi
SPONSOR

Site Haritası
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam15
Toplam Ziyaret75634

İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız... Mutlulukla dolun...

Hakkımızda

 

ENGELSİZ ve MUTLU YAŞAM DERNEĞİ (Tüzüğümüze göre çalışma alanlarımız)
Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği” dir
. Derneğin kısa adı ‘’ENGELSİZ VE MUTLU’’ dur.
Derneğin merkezi Ankara’dır.
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Derneğin Amacı
2.1. Genel Amaç
Toplumsal yaşama entegrasyonu hızlandırarak eğitim, sanat, kültür, kültürel tanıtım, sağlık, turizm, bilişim, teknoloji, tarım, çevre(doğa) ve spor alanlarında etkinlikler düzenlemek. Bu alanlarda dezavantajlı, eksik, yoksun ve ilgisiz çoğunluğu ” Türkiye’nin kalkınmasına ve dünya standartlarını yakalamasına önemli katkı sağlayacak üretken bir çoğunluğa dönüştürmek. Bu grupların sosyal yaşam standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek. Bilgi toplumu olma yönündeki bilincin ülke genelinde artmasına yardımcı olmak.

Sağlıklı, bilinçli, huzurlu, başarılı bir toplum için bireysel çabaları artırmak ve geliştirmek.
Çocuklar ve gençler başta olmak üzere, her türden fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal, işitme ve görme engelliler; dezavantajlı, sorunlu ve yoksun bireyler; kronik hastalık grupları ve farklı ihtiyaç grupları için sosyal içerikli, kamu yararına, yenilikçi ve alternatif projeler üretmek ve uygulamak. Toplumun sorunlarına çözümler arayan Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki ilgili kurumlarla ortaklaşa projeler üretmek ve uygulamak, araştırmalar yapmak ve bilgi, deneyim alışverişinde bulunmak.

Toplumsal yaşama katılımı artıracak projelerin, etkinlik ve faaliyetlerin gerek uygulayıcısı gerekse katılımcısı olarak bilginin paylaşımını sağlamak.

Birliktelik, paylaşım ve etkileşimi toplumsal yaşamda artırmak için faaliyetlerde bulunmak derneğin önemli amaçlarından biridir.

2.2. Çocuklar ve Gençlik

İlköğretim, lise, üniversite ve çalışan gençlik ile özel ilgiye muhtaç sorunlu çocuklar-gençlik, sokak çocukları, uyuşturucu ve alkol bağımlısı gençlik, istismar edilen ve istismara uğrayan, her türden dezavantajlı bireyler/gruplar için faaliyet alanlarımızı içeren alanlarda alternatif projeler üretmek ve uygulamak. Etkinlikler düzenlemek, projelere ve etkinliklere katılmak, bu alanlarla ilgili alt yapılar kurmak.

Amaca ulaşabilmek ve istenilen genç, yaratıcı, dinamik, akılcı ve düşünceli toplumu oluşturabilmek için mahalli ve uluslararası konferanslar, paneller, sempozyumlar, yarışmalar, gençlik kurultayları, şenlikler, anma günleri, çok amaçlı kapalı salon toplantıları, açık oturumlar, seminerler, sohbetler, açık hava toplantıları, gösteri yürüyüşleri, imza ve söyleşi günleri, tiyatro organizeleri, kitap kritik toplantıları, istişare toplantıları, yemekli toplantılar, gençlik ve müzik şölenleri, konserler, spor turnuvaları, tarihi, turistik, gezi, tur, piknik ve ziyaret gibi organizasyonlar düzenlemek.

Öğrencilerin ve diğer gençlerin ekonomik-sosyal ve kültürel sorunlarının çözümlenmesi ve bunların güvence altına alınması için çalışmak. Bu konuda yapılan incelemeleri ve hazırlanan önerileri ilgili kurumlara iletmek ve kamuoyunca benimsenmesini sağlamak,
Eğitim ve öğretimin her dalında ve kademesinde her türlü öğrenciye karşılıksız burs ve krediler vermek veya verdirtmek. Öğrenciler için mesleki, yetiştirme, takviye, hazırlık, mesleki ve sportif kurslar düzenlemek. Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı okul, yurt ve dershane ücretleriyle kitap, kırtasiye, harç ve giyim giderlerini karşılamak karşılatmak veya karşılayacak finansmanı bulmak.

Bu amaçlara uygun olarak öncelikle amaca konu olan hedef gruplara yönelik faaliyet gösteren tüm ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleriyle, ilgili kamu kurumlarıyla ve tüzel kişilerle kamu ve ülke yararı gözeterek işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek ve uygulamak.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, özel ve tüzel kişilerle eğitim-kültür-spor-turizm-sağlık-teknoloji ve sosyal içerikli etkinlikler düzenlemek, bu etkinlikler sayesinde gelir elde etmek. Elde edilen gelirleri yoksun çocuklar, gençler ve engelliler yararına kullanılabilecek çalışmalar yapmak.
Alternatif engelli ve gençlik turizmini ve sporunu geliştirmek ve altyapısını oluşturmak.
Eğitim gören maddi imkânları kısıtlı, istikbal vaat eden gençleri teşvik etmek ve rehberlik hizmetinde bulunmak, gerektiğinde burs vermek.

Gençlere verilecek her türlü eğitim ve olanaklarla tüketici durumdan üretici duruma geçmesini hızlandırmak; toplum nezdinde var olan kötü genç imajını (muhtaç, aciz tüketici) ortadan kaldırmak; gençleri yüksek seviyelere çıkartacak özgüven ve saygınlığı kazandırmak,
Sokak çocukları ve gençlerin alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan kurtarılması ve topluma kazandırılması yönünde mesleki ve benzeri her türlü eğitim ve istihdam olanağını sağlamak ve her türlü çalışmayı yapmak.
Gençlik arasındaki yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayacak çağdaş-demokratik hak ve özgürlüklerin korunup genişletilmesi için çalışmak,

2.3. Engelliler
Her tür fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal, işitme ve görme engelli grubuna hizmet veren eğitim, kültür, sağlık, turizm, teknoloji ve spor altyapısı kurmak. Sosyal dönüşüm ve üretime katılım projeleri uygulamak. Proje konularında ulusal ve uluslararası platformlarda araştırmalar yapmak, eğitim ve rehabilitasyon merkezleri kurmak. Kültür, sanat, eğitim, bilişim ve sağlık enstitüleri oluşturmak. Tatil kampları kurmak.

2.4. Kronik Hastalık ve Farklı İhtiyaç grupları
Diyabet, astım, epilepsi, kas ve eklem hastalıkları, genetik hastalıklar (Down sendromu, cücelik vb), otizm, şizofreni gibi doğuştan ya da sonradan oluşan kronik hastalık gruplarıyla ve tüm sosyal engellilik oluşturan farklı ihtiyaç gruplarına sağlık, eğitim, kültür, turizm ve spor altyapısı kurmak.
Şehit, hasta, yardıma muhtaç aileler ve gazilerimizin ailelerine her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak, yardım kampanyaları düzenlemek.

2.5. Kadınlar
Kadınların güçlendirilmesi (vasıflarının arttırılması) ve/veya kapasitelerinin geliştirilmesi, belirli hedef gruplarının istihdam edilebilirliklerinin arttırılması, iş yaratma ve girişimcilik konularında projeler geliştirmek ve uygulamak.

Kadınların kendi aralarındaki işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak, bu çerçevede istihdam yaratacak girişimci kadınlara destek olmak.

Kadının ülke genelinde sosyal hayattaki ve özellikle ülke ekonomisindeki konumunu güçlendirmeye yönelik olarak eğitim, sanat, kültür, sağlık, turizm, teknoloji ve spor altyapısı kurmak. Bu alanlarda faaliyetleri yürüterek kadınların güçlenmesini sağlamak.

Bu amaçlarla uygun olarak öncelikle amaca konu olan hedef gruplara yönelik faaliyet gösteren tüm ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleriyle, ilgili kamu kurumlarıyla ve tüzel kişilerle kamu ve ülke yararı gözeterek işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek ve uygulamak.

2.6. Uluslararası
Ulusal ve uluslararası nitelikli projelerle çocukların, gençlerin engellilerin ve farklı ihtiyaç gruplarının yaşam kalitesini yükselterek dünya standartlarını yakalamak ve ülkeler arası entegrasyonu güçlendirmek. 

Türkiye’nin dünya çapında gelişmişlik düzeyinde olması gereken yere gelebilmesi için toplumsal sorunlarının çağdaş ve uluslararası düzenlemelerle çözümüne yönelik ortaklaşa faaliyetlerde bulunmak. 

Türkiye dışındaki ülkelerde faaliyet gösteren ilgili kurum ve kuruluşlarla derneğin genel amaçlarına uygun ilişkilere girmek. Karşılıklı bilgi, deneyim alışverişinde bulunmak, eğitim projeleri üretmek.

Avrupa Birliği eğitimlerinin (PCM Eğitimi, Mesleki Eğitimler, v.b) verilmesi; Avrupa Birliği ülkeleriyle proje ortaklığı (Avrupa Birliği üye ülkelerine proje ortağı ve Türkiye'den yapılan yurt dışı ortaklığı); Avrupa Birliği proje danışmanlığı (proje fişi yazma, final raporları hazırlama, ortak bulma, ortak olma,); Avrupa birliği tanıtım faaliyetleri; Avrupa Birliği organizasyonları ve seminerler; STK Faaliyetlerine (Türkiye'de ve Avrupa Birliği üye ülkelerde) katılmak,
Dernek üyelerine, yurt dışından (Avrupa Birliği, uluslar arası kuruluş ve fonlar veya diğer ülkelerden) veya yurt içinden sivil toplum kuruluşlarına sağlanan eğitim, sosyal, kültür ve istihdama yönelik hibe projelerinin bilgilendirilmesi eğitiminin verilmesini, kişisel ve tüzel olarak projeleri sunabilecek düzeye getirilmesini sağlamak ve bu çalışmaların gerçekleşmesi için yurt dışına (Avrupa Birliği'ne, uluslar arası kuruluş ve fonlara, diğer ülkelere) veya yurt içinden ilgili kurum ve kuruluşlara, proje sunup kaynak temin etmek,

 

DERNEK ÜYELİĞİ