Üyelik Girişi
SPONSOR

Site Haritası
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam4
Toplam Ziyaret61361

İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız... Mutlulukla dolun...

FEDERASYON_TUZUK_TASLAGI

ULUSLARARASI ENGELLİ EĞİTİM  ve SOSYAL HİZMET DERNEKLERİ FEDERASYONU  TÜZÜĞÜ  

(TASLAKTIR - ÖNERİLERİNİZİ ve HATALARIN BİLDİRİLMESİNİ RİCA EDİYORUZ)

Federasyonun Adı ve Merkezi

Madde 1- Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ENGELLİ EĞİTİM  ve SOSYAL HİZMET DERNEKLERİ FEDERASYONU dur.

Federasyonun merkezi İstanbul’dur.   

Federasyon yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

 

Federasyonun Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Federasyonun Amacı

2.1. Genel Amaç

Toplumsal yaşama entegrasyonu hızlandırarak eğitim, sanat, kültür, kültürel tanıtım, sağlık, turizm, bilişim, teknoloji, tarım, çevre(doğa) ve spor alanlarında etkinlikler düzenlemek. Bu alanlarda dezavantajlı, eksik, yoksun ve ilgisiz çoğunluğu ” Türkiye’nin kalkınmasına ve dünya standartlarını yakalamasına önemli katkı sağlayacak üretken bir çoğunluğa dönüştürmek. Bu grupların sosyal yaşam standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek. Bilgi toplumu olma yönündeki bilincin ülke genelinde artmasına yardımcı olmak.

Sağlıklı, bilinçli, huzurlu, başarılı bir toplum için bireysel çabaları artırmak ve geliştirmek.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere, her türden fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal, işitme ve görme engelliler; dezavantajlı, sorunlu ve yoksun bireyler; kronik hastalık grupları ve farklı ihtiyaç grupları için sosyal içerikli, kamu yararına, yenilikçi ve alternatif projeler üretmek ve uygulamak. Toplumun sorunlarına çözümler arayan Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki ilgili kurumlarla ortaklaşa projeler üretmek ve uygulamak, araştırmalar yapmak ve bilgi, deneyim alışverişinde bulunmak.

Toplumsal yaşama katılımı artıracak projelerin, etkinlik ve faaliyetlerin gerek uygulayıcısı gerekse katılımcısı olarak bilginin paylaşımını sağlamak.

Birliktelik, paylaşım ve etkileşimi toplumsal yaşamda artırmak için faaliyetlerde bulunmak Federasyonun önemli amaçlarından biridir.

2.2. Çocuklar ve Gençlik

İlköğretim, lise, üniversite ve çalışan gençlik ile özel ilgiye muhtaç sorunlu çocuklar-gençlik, sokak çocukları, uyuşturucu ve alkol bağımlısı gençlik, istismar edilen ve istismara uğrayan, her türden dezavantajlı bireyler/gruplar için faaliyet alanlarımızı içeren alanlarda alternatif projeler üretmek ve uygulamak. Etkinlikler düzenlemek, projelere ve etkinliklere katılmak, bu alanlarla ilgili alt yapılar kurmak.

Amaca ulaşabilmek ve istenilen genç, yaratıcı, dinamik, akılcı ve düşünceli toplumu oluşturabilmek için mahalli ve uluslararası konferanslar, paneller, sempozyumlar, yarışmalar, gençlik kurultayları, şenlikler, anma günleri, çok amaçlı kapalı salon toplantıları, açık oturumlar, seminerler, sohbetler, açık hava toplantıları, gösteri yürüyüşleri, imza ve söyleşi günleri, tiyatro organizeleri, kitap kritik toplantıları, istişare toplantıları, yemekli toplantılar, gençlik ve müzik şölenleri, konserler, spor turnuvaları, tarihi, turistik, gezi, tur, piknik ve ziyaret gibi organizasyonlar düzenlemek.

Öğrencilerin ve diğer gençlerin ekonomik-sosyal ve kültürel sorunlarının çözümlenmesi ve bunların güvence altına alınması için çalışmak. Bu konuda yapılan incelemeleri ve hazırlanan önerileri ilgili kurumlara iletmek ve kamuoyunca benimsenmesini sağlamak,

Eğitim ve öğretimin her dalında ve kademesinde her türlü öğrenciye karşılıksız burs ve krediler vermek veya verdirtmek. Öğrenciler için mesleki, yetiştirme, takviye, hazırlık, mesleki ve sportif kurslar düzenlemek. Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı okul, yurt ve dershane ücretleriyle kitap, kırtasiye, harç ve giyim giderlerini karşılamak karşılatmak veya karşılayacak finansmanı bulmak.

Bu amaçlara uygun olarak öncelikle amaca konu olan hedef gruplara yönelik faaliyet gösteren tüm ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleriyle, ilgili kamu kurumlarıyla ve tüzel kişilerle kamu ve ülke yararı gözeterek işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek ve uygulamak.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, özel ve tüzel kişilerle eğitim-kültür-spor-turizm-sağlık-teknoloji ve sosyal içerikli etkinlikler düzenlemek, bu etkinlikler sayesinde gelir elde etmek. Elde edilen gelirleri yoksun çocuklar, gençler ve engelliler yararına kullanılabilecek çalışmalar yapmak.

Alternatif engelli ve gençlik turizmini ve sporunu geliştirmek ve altyapısını oluşturmak.

Eğitim gören maddi imkânları kısıtlı, istikbal vaat eden gençleri teşvik etmek ve rehberlik hizmetinde bulunmak, gerektiğinde burs vermek.

Gençlere verilecek her türlü eğitim ve olanaklarla tüketici durumdan üretici duruma geçmesini hızlandırmak; toplum nezdinde var olan kötü genç imajını (muhtaç, aciz tüketici) ortadan kaldırmak; gençleri yüksek seviyelere çıkartacak özgüven ve saygınlığı kazandırmak,

Sokak çocukları ve gençlerin alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan kurtarılması ve topluma kazandırılması yönünde mesleki ve benzeri her türlü eğitim ve istihdam olanağını sağlamak ve her türlü çalışmayı yapmak.

Gençlik arasındaki yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayacak çağdaş-demokratik hak ve özgürlüklerin korunup genişletilmesi için çalışmak,

2.3. Engelliler

Her tür fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal, işitme ve görme engelli grubuna hizmet veren eğitim, kültür, sağlık, turizm, teknoloji ve spor altyapısı kurmak. Sosyal dönüşüm ve üretime katılım projeleri uygulamak. Proje konularında ulusal ve uluslararası platformlarda araştırmalar yapmak, eğitim ve rehabilitasyon merkezleri kurmak. Kültür, sanat, eğitim, bilişim ve sağlık enstitüleri oluşturmak. Tatil kampları kurmak.

2.4. Kronik Hastalık ve Farklı İhtiyaç grupları

Diyabet, astım, epilepsi, kas ve eklem hastalıkları, genetik hastalıklar (Down sendromu, cücelik vb), otizm, şizofreni gibi doğuştan ya da sonradan oluşan kronik hastalık gruplarıyla ve tüm sosyal engellilik oluşturan farklı ihtiyaç gruplarına sağlık, eğitim, kültür, turizm ve spor altyapısı kurmak.

Şehit, hasta, yardıma muhtaç aileler ve gazilerimizin ailelerine her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak, yardım kampanyaları düzenlemek.

2.5. Kadınlar

Kadınların güçlendirilmesi (vasıflarının arttırılması) ve/veya kapasitelerinin geliştirilmesi, belirli hedef gruplarının istihdam edilebilirliklerinin arttırılması, iş yaratma ve girişimcilik konularında projeler geliştirmek ve uygulamak.

Kadınların kendi aralarındaki işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak, bu çerçevede istihdam yaratacak girişimci kadınlara destek olmak.

Kadının ülke genelinde sosyal hayattaki ve özellikle ülke ekonomisindeki konumunu güçlendirmeye yönelik olarak eğitim, sanat, kültür, sağlık, turizm, teknoloji ve spor altyapısı kurmak. Bu alanlarda faaliyetleri yürüterek kadınların güçlenmesini sağlamak.

Bu amaçlarla uygun olarak öncelikle amaca konu olan hedef gruplara yönelik faaliyet gösteren tüm ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleriyle, ilgili kamu kurumlarıyla ve tüzel kişilerle kamu ve ülke yararı gözeterek işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek ve uygulamak.

2.6. Uluslararası

Ulusal ve uluslararası nitelikli projelerle çocukların, gençlerin engellilerin ve farklı ihtiyaç gruplarının yaşam kalitesini yükselterek dünya standartlarını yakalamak ve ülkeler arası entegrasyonu güçlendirmek.

Türkiye’nin dünya çapında gelişmişlik düzeyinde olması gereken yere gelebilmesi için toplumsal sorunlarının çağdaş ve uluslararası düzenlemelerle çözümüne yönelik ortaklaşa faaliyetlerde bulunmak.

Türkiye dışındaki ülkelerde faaliyet gösteren ilgili kurum ve kuruluşlarla Federasyonun genel amaçlarına uygun ilişkilere girmek. Karşılıklı bilgi, deneyim alışverişinde bulunmak, eğitim projeleri üretmek.

Avrupa Birliği eğitimlerinin (PCM Eğitimi, Mesleki Eğitimler, v.b) verilmesi; Avrupa Birliği ülkeleriyle proje ortaklığı (Avrupa Birliği üye ülkelerine proje ortağı ve Türkiye'den yapılan yurt dışı ortaklığı); Avrupa Birliği proje danışmanlığı (proje fişi yazma, final raporları hazırlama, ortak bulma, ortak olma,); Avrupa birliği tanıtım faaliyetleri; Avrupa Birliği organizasyonları ve seminerler; STK Faaliyetlerine (Türkiye'de ve Avrupa Birliği üye ülkelerde) katılmak,

Dernek üyelerine, yurt dışından (Avrupa Birliği, uluslar arası kuruluş ve fonlar  veya diğer ülkelerden) veya yurt içinden sivil toplum kuruluşlarına sağlanan eğitim, sosyal, kültür ve istihdama yönelik hibe projelerinin bilgilendirilmesi eğitiminin verilmesini,  kişisel ve tüzel olarak projeleri sunabilecek düzeye getirilmesini sağlamak ve bu çalışmaların gerçekleşmesi için yurt dışına (Avrupa Birliği'ne, uluslar arası kuruluş ve fonlara, diğer ülkelere)  veya yurt içinden ilgili kurum ve kuruluşlara, proje sunup kaynak temin etmek,

Federasyonca  Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, dernek çalışmalarını web sayfası kurarak üyelerine duyurmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üye Dernek üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunlar ı tefriş etmek,

8--Üye Dernek üyelerinin arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, konfederasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki federasyon ve konfederasyonlara  veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12- Federasyonun amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 say ılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14-Federasyona üye dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak

16- Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Federasyonun Faaliyet Alanı

Federasyonun amacının gerçekleşmesi için çocuklar, gençler, kadınlar ve toplumsal katılımının sağlanması/artırılması gerekli birey/gruplara yönelik eğitim, sanat, kültür, kültürel tanıtım, sağlık, turizm, bilişim, teknoloji, tarım, çevre ve spor alanlarındaki faaliyetleri içerir.

Federasyonun amacının gerçekleşmesi için, Türkiye’de eğitime ve toplumun gelişmesine destek olmak ve toplumsal sorunların çözümüne yardımcı olabilmek için faaliyetler düzenlemek.

Bu amaçlara uygun olarak öncelikle amaca konu olan hedef gruplara yönelik faaliyet gösteren tüm ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleriyle, ilgili kamu kurumlarıyla ve tüzel kişilerle kamu ve ülke yararı gözeterek işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek ve uygulamak.

Federasyonun faaliyet alanlarını içeren konularda sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

Bu alanda çeşitli meslek konularında eğitici seminerler düzenlemek, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak.

Federasyonun amaçlarını gerçekleştirmek üzere, konferanslar, paneller, sosyal ve kültürel etkinlikler, yarışmalar düzenlemek, faaliyet alanlarında alternatif projeler üretmek ve uygulamak, etkinlikler düzenlemek, projelere ve etkinliklere katılmak, bu alanlarla ilgili alt yapılar kurmak. Jüriler oluşturmak, ödüller vermek.

Amaç ve faaliyetleri dâhilinde internet, radyo, televizyon, dergi, gazete, kitap ve broşür gibi yayın vasıtalarından faydalanmak; video, kaset, belgesel film ve CD/DVD Rom hazırlamak, web sitesi gibi her türlü bilişim ve iletişim teknolojisine dayalı platform ve  arşiv oluşturmak;

Federasyonun adına dergi, gazete, kitap, broşür ve süreli yayın çıkartmak ve amacıyla ilgili makamlardan onay almak.

Mevcut ve ileride kurulacak, ulusal ve uluslararası, özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki teşekküller, vakıf, dernek, kooperatif, federasyon, konfederasyon veya her türlü üst kuruluş, birlik ve benzerleriyle doğrudan doğruya veya bunlara bağlı olan kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve üye olmak ve üyelikten ayrılmak.

Yurtiçi ve yurtdışından şartlı ya da şartsız bağış kabul etmek, kamuya yararlı statüsünü haiz olanlar da dahil özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki teşekküller, vakıf, dernek, kooperatif, federasyon, konfederasyon veya bir üst kuruluş, birlik ve benzeri teşekküllere ayni ve nakdi bağışta bulunmak.

Federasyon tüzel kişiliği adına gerekli taşınır ve taşınmazları satın almak, her türlü ayni hakka sahip olmak, gerektiği takdirde sahip olunan taşınmazlar üzerinde ipotek dahil her türlü takyidat tesis etmek, tesis edilmiş olanları fek etmek, kullanım hakkını almak ya da işletmek, kiralamak, sahip olduğu ya da olacaklarını kiraya vermek, lokal ve diğer sosyal tesisler açmak, işletmek, burs vermek, kredi almak, borçlanmak için gerekli olan her türlü hukuka uygun eylem ve işlemleri yapmak,

Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurmak ve/veya anılan kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

Genel Kurul’un kararı ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi koşulları ile yurtiçinde ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde şube açmak.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Federasyonun amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, “ULUSLARARASI ENGELLİ EĞİTİM  ve SOSYAL HİZMET DERNEKLERİ FEDERASYONU”nun ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan ve eğitim, engellilik ve sosyak hizmetlere yönelik faaliyet amacı ile kanuna göre kurulmuş her dernek bu federasyona üye olma hakkına sahiptir.

Federasyona katılmak isteyen dernek bir dilekçeyle yönetim kuruluna başvurur. Asil üyelik için başvuran dernek dilekçesiyle birlikte aşağıdaki belgeleri de verir.

Madde 4 - Üye Derneklerin Hak Ve Yükümlülükleri:

Üye derneklerin hakları:

1. Delegeleri aracılığıyla Genel Kurula ve yönetim organlarına katılmak.

2. Federasyonca yürütülen çalışmalardan yararlanmak,

3. Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen şekiller çerçevesinde Federasyon çalışmaları

hakkında bilgi edinmek, belgeleri incelemek, görüş ve eleştirilerde bulunabilmek.

Üye derneklerin yükümlülükleri:

1. Federasyon tüzüğüne ve yetkili organlarca alınacak kararlara uymak,

2. Mali yükümlülüklerini usulüne uygun olarak yerine getirmek,

3. Federasyon  yönetim kurulunun gerekli gördüğü haller dışında yılda bir kez çalışmaları

hakkında rapor vermek,

4. Yeni üye olan ve üyeliği düşen dernekler hakkında, kesinleşme tarihinden itibaren 45 gün

içerisinde belgeleriyle birlikte Federasyon başkanlığına bildirmek.

5. Yıllık dernekler beyannamesinin bir suretini federasyona göndermek.

Dernek üyelerinin diğer derneklerin tesislerinden faydalanması

Üye derneklere ait sosyal tesisler ve lokaller, diğer dernek üyelerine açıktır. Ancak huzur bozucu davranışları bulunan ve tesislerde olay çıkartanlar ilgili dernek yönetimce tesis ve lokallere bir daha alınmazlar.

Madde 5- Üyelikten Çıkma

Her üye dernek yazılı olarak bildirmek kaydıyla, federasyondan çıkma hakkına sahiptir. Ancak bunun için dernek genel kurulunun 2/3 ekseriyet oyu ile alınması şarttır. Üye derneğin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üye derneğin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 6- Üyelikten Çıkarılma

Federasyon üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Federasyon tüzüğü ve yönetmeliklere aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen en az iki yıllık aidatını ödeyemeyen dernekler uyarılır, uyarı tarihinden itibaren 45 gün içinde aidatlarını yatırmaları istenir, talimatı  yerine getirmeyen dernekler tekrar uyarılır ve ikinci uyarıyı takip eden 45 gün içinde aidatlarını yatırmayan dernek üyelikten çıkarılır.

4-Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-Federasyonun tüzükte belirtilen amacının gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranış ve faaliyetlerde bulunmak,

7-Kanun hükümlerine göre, mahkeme kararı ile kapatılan, fesih ve infisah eden dernekler, Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu  kararı ile üyelikten çıkarılır. Federasyon üyeliğinden çıkartılan derneklerin federasyon organlarında görevli delegeleri, federasyon yönetim kurulu kararı ile yapılacak ilk yapılacak genel kurula kadar bu görevlerine devam ederler. Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve federasyon malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 7- Federasyon Organları

Federasyonun organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

4-Dernek Başkanları Kurulu

5-Bilim ve Danışma Kurulu

Madde 8- Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve

Toplantı Usulü

Genel Kurulun Kuruluş Şekli

Genel kurul aşağıda belirtilen delegelerin toplanması ile teşkil edilir

a.) Üye derneklerin tespit  ederek, Federasyona bildirdiği 5’er kişilik tabii delegeleri, Üye derneklerden Federasyon aidat borcu olanların delegeleri, genel kurula dinleyici olarak katılma hakkına sahip olmakla beraber söz alma ve oy kullanma hakkı yoktur. Bunun için borcu olan derneklerin üyelik aidatlarının tümünü eksiksiz olarak ödemiş olması şarttır. Üye aidat borcu olan dernek federasyon genel kurul tarihinden 30 gün önce aidat borçlarını ödemek zorundadır. Kongrenin yapıldığı yıla ait aidatta buna dâhildir.

 

Toplanma Zamanı

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya  denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Federasyon üye derneklerden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ekim ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üye derneklerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üye  derneği genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Dernekler, federasyon genel kurulunda yukarda belirtilen sayıda delege ile temsil edilir. Delegeler kendi derneklerinin genel kurulunda seçilerek, seçimi izleyen 30 gün içinde federasyona yazı ile bildirilir. Genel kurula katılma hakkı bulunan delegeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yazılı olarak gazete ilanı, posta ya da elektronik posta  ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında  başka bir nedenle  geri bırakılırsa, bu urum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak delegelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tari hinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Delegeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin salt çoğunluğun katılımıyla toplanır; çoğunluğun  sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan delege sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantıda yönetim ve denetim kurullarının raporlarının okunması ile diğer konuşmaların delegeler tarafından anlaşılabilmesi için işaret dili ile yapılankonuşmaların sesli şekle tercüme edecek, işaret diline vakıf, ehliyetli ve duyar/konuşur bir tercüman görevlendirilir.

Madde 9 - Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının delegeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylamadır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararı, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üye derneklerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile üye derneklerin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 10 - Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Federasyon organlarının seçilmesi,

2-Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Federasyon ve federasyona üye dernekler için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya federasyona ait mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki  verilmesi,

6-Yönetim kurulunca federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7- Federasyon federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Federasyon uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

9- Federasyon fesih edilmesi,

10-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

11-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

12-Konfederasyon genel kurulunda federasyonu temsil edecek delegeleri nispi temsil sistemine göre seçmek,

Genel kurul, federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Madde 11- Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu yedi (7) asil ve yedi (7) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, mali sekreter ve üyeleri belirler.  Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Federasyon başkanlığına aday olacak kişi veya kişilerin kongreden en az 15 gün önceden, Federasyon başkanlığına yazılı olarak müracaat’ta bulunması ve aday olmak için, Üye derneklerin giriş ödentisi olan ücretin 2 katı tutarında adaylık ücretini federasyon hesabına yatırdığını belgelemesi şarttır.

Başkan adayları seçimi kaybetmeleri halinde yatırılan bu adaylık ücreti geri iade edilmez ve federasyon hesabına hibe olarak kayıt edilir.

Federasyon Yönetim Kurulunun Teşkili

1- Genel Başkan

2- Başkan Yardımcısı

3- Genel Sekreter

4- Mali Sekreter

5-Kültür, Sanat , Spor ve Gençlik Faaliyetlerinden Sorumlu Üye 

6-Eğitim,  Proje  Faaliyetlerinden Sorumlu Üye

7-Halkla İlişkiler,  Gönüllülük ve Kaynak Yaratma Faaliyetlerinden Sorumlu Üye 

 

Genel Başkanının Görev ve Yetkileri

1-Federasyonu özel ve tüzel kişiler ile kamu ve hukuki merciler önünde temsil etmek,

2-Yönetim Kurulu ve Dernek Başkanları Kuruluna başkanlık etmek ve toplantıya çağırmak,

3- Federasyon adına kamuoyuna ve basına açıklamada bulunmak,

4-İdari konularda genel sekreter ile mali konularda mali sekreter ile birlikte imza atmak,

5-Yönetim kurulunca kararlaştırılan ve derneklerle birimlerinin denetimi amacıyla oluşturulan komisyon ve kurullara başkanlık etmek,

6-Üye derneklerin Genel Kurullarına katılmak veya temsilci göndermek.

 

Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri

1-Başkanın bulunmadığı zamanlarda, başkanın 3 günlük yokluğunda başkanın yazılı talimatıyla, daha uzun süre yokluğunda ise, yönetim kurulunun kararı ile başkanın görev, yetki ve mesuliyetini yüklenmek. Başkanın dönüşünde başkana faaliyeti hakkında yazılı rapor vermek.

2- Genel başkanın talimatlarını yerine getirme ve sorumluluk alanına giren konularda yönetim kurulu kararlarını uygulamak.

3- Temsil yetkisi verilmek şartı ile Başkanın bulunmadığı zamanlarda, başkanın yetki ve sorumluluklarını üstlenerek, Federasyonu temsil etmek.

 

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri

1- Federasyonun bütün yazışmalarını yürütmek,

2- Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve üyelerine göndermek,

3- Federasyon bünyesinde istihdam edilen tüm personelin özlük işlerini yürütmek,

4- İdari yazışmaları hazırlatmak, başkana imzalatmak,

5-Yönetim Kurulu ve Dernek Başkanları Kurulu toplantı tutanağını tutmak veya karar defterini tanzim etmek ve imzalatmak,

6- Gelen ve giden yazıları dosyalamak ve deftere yazmak,

7- Federasyonun görev alanı ile ilgili güncel bilgileri ve basın haberleri takip etmek ve üye derneklere internet veya başka haberleşme vasıtaları ile haber vermek,

8-Federasyonla dernekler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

9-Yukarıda belirtilen alan yöneticileri dışında yönetim kurulunda başkan tarafından verilecek diğer görevler, yapmak.

 

 

Mali Sekreterin Görev ve Yetkileri

1-Federasyonun mali faaliyetlerini organize eder,

2-Banka işlemlerinde genel başkan ile birlikte imza verir,

3-Muhasebe kayıtlarını günlük takip eder, aylık olarak düzenler,

4-Üye kayıt defterini tanzim eder.

5-Yukarıda belirtilen alan yöneticileri dışında yönetim kurulunda başkan tarafından verilecek diğer görevler, yapmak.

 

Kültür, Sanat ve Gençlik Faaliyetlerinden Sorumlu Üyenin Görev ve Yetkileri

1- Üye Dernekler arasında Sanat, Kültür, Turizm ve gençlik konularında faaliyette bulunmak.

2- Sanat çalışmaları ile ilgili gruplar  ekiplerini kurmak, Yarışmalar ve organizasyonlar düzenlemek.

3-İ Engellilerin ve diğer dezavantajlı grupların ulusal ve uluslararası gençlik faaliyetlerine  katılmaları için gerekli çalışmalar yapmak, toplantı ve seminerler düzenlemek veya bu konularda yapılacak yurt içi ve yurt dışı toplantı ve organizasyonlara katılmak.

4- Turizm sahasında ülkemizin tarihi eserlerini ve tabii güzelliklerini tanıtıcı broşürler, dergiler ile CD’ler hazırlamak dağıtmak.

5- Yurt dışından gelecek Engellilerin ve diğer dezavantajlı grup,  kişilere ve topluluklara eğitim, kültür, sanat, spor, istihdam turizm sahasında rehberlik ve tercümanlık hizmeti vermek.

6-Yukarıda belirtilen alan yöneticileri dışında yönetim kurulunda başkan tarafından verilecek diğer görevler, yapmak.

 

 

Eğitim, Proje Faaliyetlerinden Sorumlu Üyenin Görev ve Yetkileri

1- Engellilerin ve diğer dezavantajlı grupların eğitim ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli okul, okul öncesi yaygın eğitim çalışmalarını araştırmak, incelemek ve bu hususta yönetim kuruluna rapor hazırlamak,

2- Mevcut eğitim programlarındaki eksiklikleri gidermek, eğitim çağındaki Engellilerin ve diğer dezavantajlı grupların karşılaştıkları problem ve zorlukların kaldırılması için gerekli çalışmalarını ve gerektiğinde ilgili mercilerle yazışma ve görüşme yapmak,

3- Engellilerin ve diğer dezavantajlı grupların diğer bireylerle aynı haklara sahip olabilmeleri için araştırma ve çalışmalar yapmak,

4- Yayınlar çıkarmak; konferans, sempozyum, seminer ve panel gibi eğitici ve bilgilendirici organizasyonlar düzenlemek,

5- Engellilerin ve diğer dezavantajlı grupları ilgilendiren kitap ve materyallerin basım ve yayınında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliğinin yapılması ve neticelendirilmesini sağlamak,

6- Engellilerin ve diğer dezavantajlı gruplar için projeler geliştirmek, projelere katılmak, istihdam ve uyum araştırmalarını yapmak ve yönetim kuruluna sunmak,

7- Engellilerin ve diğer dezavantajlı grupların istihdam alanında karşılaştıkları güçlükleri ve problemleri kaldırmak için çalışma yapmak, çalışabilecekleri iş ortamlarını araştırmak ve bu konuda anketler ve raporları hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,

8- Engellilerin ve diğer dezavantajlı gruplara iş olanaklarını sağlamak ve işitme engelli eleman arayan kuruluşları derneklere haber vermek,

9- İşitme engelli işaret dili eğitmenleri ve tercümanları yetiştirmek,

10- Bu alanlarda güncel bilgileri ve basın haberleri takip etmek ve üye derneklere haber vermek üzere Genel Sekretere bilgi vermek,

11- Konu ile ilgili yazışmalara başkanla birlikte imza koymak.

12- Ulusal ve Uluslararası benzer kuruluşların çalışmalarını takip etmek eksik ve aksaklıkları genel başkana ve yönetim kuruluna getirerek çözüme kavuşturmak.

13-Yukarıda belirtilen alan yöneticileri dışında yönetim kurulunda başkan tarafından verilecek diğer görevler, yapmak.

 

 

Halkla İlişkiler, Gönüllülük ve Kanak Yaratma  Faaliyetlerinden Sorumlu Üyenin  Görev ve Yetkileri

1-      Halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım faaaliyetlerini yürütmek

2-      Gönüllülük politikasını saptama konusunda çalışmalar yapmak

3-      Gönüllü yönetimi ve eğitimi çalışmalarını yapmak

4-      Federasyona yeni üye dernekler kazandırmak

5-      Konu ile ilgili yazışmalara başkanla birlikte imza koymak.

6-      Üye derneklerle ilgili yazışmaları Genel sekretere destek vermek

7-      Sponsor bulma, sponsorlarla yazışma ve iletişim

8-      Sosyal medyada federasyonun tanıtımını yapmak, sayfaları yönetmek

9-      WEB sayfalarını güncellemek, öneriler geliştirmek

10-   Yazılı ve görsel basın ile ilişkileri sağlamak, basın bültenleri ve konferansları hazırlamak

11-   Yukarıda belirtilen alan yöneticileri dışında yönetim kurulunda başkan tarafından verilecek diğer görevler, yapmak.

Madde 12- Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır Konfederasyon Delegeleri Seçimi ve Görevleri Konfederasyon delegeleri, Federasyonun Genel Kurulu’nda Konfederasyon tüzüğünde belirtilen sayıda delege arasından asil ve yedek olmak üzere seçilirve seçimi izleyen 30 gün içinde bir yazı ile Konfederasyon Başkanlığı’na bildirilir. Asil delegelerden herhangi birinin mazereti halinde, yerlerine yedek delegeler görevlendirilir.

Konfederasyon Delegelerinin Görevleri

Federasyon’un ve işitme engelli bireylerin hak ve hukukunu korumak, Konfederasyon Yönetim Kurulu’nda bu konularda alınacak kararlarda Federasyon’un her türlü hak ve hukukunu korumak ve Federasyon’a zarar verecek kararların alınmasına  engel olmakla yükümlüdürler.

 

Madde 13 – Dernek Başkanları Kurulunun Teşkili, Toplantı Usulü, Görevi ve Yetkileri

Toplantı usulü Federasyon yönetim kurulunun gerekli görmesi halinde veya acil toplantı gerektiren bir sebebin ortaya çıkması ile federasyona üye derneklerden 1/5 yazılı isteği  üzerine yönetim kurulunun tespit edeceği yer ve zamanda toplanır. Toplantının yapılabilmesi için üye dernek temsilcilerinin salt çoğunluğu şarttır. Başkanlar kurulu kararları, federasyon karar defterine yazılır, alınan kararlar yönetim kuruluna yol gösterici ve tavsiye mahiyetinde olur.

Dernek Başkanları Kurulunun teşkili, toplantı görevi ve yetkileri

Toplantı Usulü Federasyon yönetim kurulunun gerek görmesi halinde veya acil toplantı gerektiren bir sebebin ortaya çıkması ile federasyona üye derneklerden 1/5 yazılı isteği üzerine yönetim kurulunun tespit edeceği yer ve zamanda toplanır. Toplantının yapılabilmesi için üye dernek temsilcilerinin salt çoğunluğu şarttır. Başkanlar kurulu kararları, federasyon karar defterine yazılır, alınan kararlar yönetim kuruluna yol gösterici ve tavsiye mahiyetinde olur.

 

Madde 14- BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Federasyon Bilim ve Danışma Kurulu Temsilcileri federasyon yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bilim ve Danışma Kurulu, üniversitelerin ilgili fakültelerin öğretim üyeleri, engelli ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik hizmetler ile  ilgili bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, gönüllü kuruluş yetkilileri, Federasyonun amaçları doğrultusundai etkin hizmet verdikleri   belirlenen kişiler ile her düzeyde okul  temsilcilerinden oluşur. Bilim ve Danışma Kurullları gönüllü kurullar olup görevlendirilecek kişi sayısı konusunda bir sınırlama yoktur. Gerekmesi durumunda alt kurullar / istişare kurullarıkurulabilir.

Yılda en az bir kez toplanır. İstişari bir organ olup, kararları tavsiye niteliğindedir. Kurulun oluşum esasları hazırlanan bir yönetmelikle belirlenir.

GÖREV VE YETKİLERİ

1-Federasyonun uygulayacağı plan, program ve projeleri tartışmak.

2- Federasyonun daha iyi ve verimli hizmet verebilmesi için önerilerde bulunmak.

3- Engellilerin ve diğer dezavantajlı grupların eğitim ve  rehabilitasyonuna ilişkin sorunları belirlemek ve bu konularda Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmak.

 

Federasyonun Gelir Kaynakları

Madde 15-Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

Derneğin gelir kaynaklan aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üye derneklerden giriş ödentisi olarak 250,- YTL, yıllık olarak ta 120.- YTL aidat alınır. Üye  dernek isterse 3, 6 veya 12 aylık olarak peşin ödeyebilir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, (EK: Yardım Toplama Genelgesi")

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin  etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar

7-Devlet bütçesi ve fonlarından alınacak yardımlar,

8-Faiz gelirleri,

9-Menkul kıymetler ve gayrimenkullerden elde edilecek gelirler

10-Federasyonca yapılacak piyango, broşür, takvim, kitap ve her türlü  el sanat eserlerinden sağlanan gelirler,

11-Tiyatro, film, müzikal, halk oyunları, dans gibi sahne oyunların  gösteriminden elde edilecek gelirler,

12-Sponsor ve reklâm gelirleri.

13-Gerçek şahısların yapacağı her türlü nakdi yardım, teberru, şartlı ve şartsız hibeler, vasiyete bağlı para, menkul ve gayrimenkuller,

14-Gaye ve amacı benimseyerek diğer hayır derneklerinin yapacağı yardımlar15-Yurtiçi ve yurtiçi yardım organizasyonlar ile kampanyalardan elde edilecek gelirler.

16- Banka Kredisi ile temin edilecek gelirler.      

 

Federasyonun Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

 

Madde 16-Defter tutma esasları;

 

Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

 

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

 

Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü

 

Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler

 

Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

 

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

 

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

 

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

 

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki

 

Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

 

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri

 

Madde 17-Gelir ve gider belgeleri;

 

Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Alındı Belgeleri

 

Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

 

Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

 

Federasyon adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

 

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi

 

Madde 18-Federasyonun, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü 

 

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

 

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

 

Genel kurul sonuç bildirimine;

 

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

 

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

Eklenir.

 

Taşınmazların Bildirilmesi

 

Federasyonun edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimini” doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

 

Federasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

 

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

 

Federasyonun görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

 

Federasyonun yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Federasyonun İç Denetimi

 

Madde 19- Federasyonda genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa Federasyonun denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Federasyonun Borçlanma Usulleri        

 

Madde 20- Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyon ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Federasyonun Şubelerinin Kuruluşu

 

Madde 19- Federasyon, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla Federasyon yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

 

Şubelerin Görev ve Yetkileri

 

Madde 21-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, Federasyon amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

 

Madde 22- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

 

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

 

Madde 23-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

 

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Mart ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

 

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

 

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

 

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

Temsilcilik Açma

 

Madde 24- Federasyon, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, Federasyon genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

 

Madde 25-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

 

Federasyonun Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

 

Madde 25-Genel kurul, her zaman Federasyonun feshine karar verebilir.

 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye halinde ULUSLARARASI ENGELLİ EĞİTİM  ve SOSYAL HİZMET DERNEKLERİ FEDERASYONU  ” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Federasyonun bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

                              

Hüküm Eksikliği

 

Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

FEDERASYON’UN KURUCULARI GEÇİCİ MADDE 1: 

 

Dernek adı

Temsilcisi

Mesleği

ENGELSİZ ve MUTLU YAŞAM DERNEĞİ

 

 

YAŞAM BOYU EĞİTİM DERNEĞİ

 

 

ULUSLARARASI ENGELLİLER EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ

 

 

EĞİTİMDE PAYLAŞIM DERNEĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geçici Madde 2-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar,  Federasyonu temsil edecek ve federasyonşa  ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

 

 

Görev  Unvanı         :                                                     

Adı-Soyadı          :                                                    

 

İmzası   :

Genel Başkan   

 

 

Başkan Yardımcısı           

 

 

Genel Sekreter                               

 

 

Mali Sekreter   

 

 

Kültür, Sanat , Spor ve Gençlik Faaliyetlerinden Sorumlu Üye 

 

 

Eğitim,  Proje Faaliyetlerinden Sorumlu Üye

 

 

Halkla İlişkiler,  Gönüllülük ve Kaynak Yaratma Faaliyetlerinden Sorumlu Üye 

 

 

 

Bu tüzük 26 (Yirmi altı)  madde ve 2 (İki) geçici maddeden ibarettir.

 

 

KURUCU YA DA DERNEK ÜYE ADAYLIĞI İÇİN  http://www.engelsizvemutlu.org/?pnum=34&pt=FEDERASYON_KURULUSU  linkindeki formu online doldurun ve bize gönderin. Teşekkürler...


Yorumlar - Yorum Yaz
DERNEK ÜYELİĞİ